l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

ŘSD se připravuje na výkupy

1. 11. 2021
Na stavbě 12,6 km dlouhé trase stavby I/12 Běchovice–Úvaly bude nutné vykoupit stovky pozemků. Fáze majetkoprávní přípravy ale může nastat až poté, co stavba získá pravomocné územní rozhodnutí (ÚR). Před započetím výkupů bude zpracován geometrický plán pro rozdělení pozemků, o čemž budou vlastníci příslušným geodetickým pracovníkem předem informováni. Po vydání ÚR bude geometrický plán zapsán do katastru nemovitostí, čímž dojde k oddělení pozemků pro výkupy, nikoliv však ke změně vlastnických práv ke stavbou dotčeným pozemkům. V okamžiku zahájení výkupů budou vlastníci kontaktováni odbornými pracovníky, od kterých obdrží kompletní informace a vysvětlení o následném postupu výkupů pozemků.

ŘSD ČR potřebuje pro stavbu pozemky, u nichž rozlišuje tři druhy záborů.

1) Trvalý zábor: pozemky, které se nachází přímo pod tělesem zamýšlené stavby a jsou předmětem výkupu. U pozemků v trvalém záboru je uzavírána kupní smlouva
2) Dočasný zábor: pozemky, u kterých zůstává vlastnické právo nezměněno, ale jsou nezbytné k realizaci stavby po určitou dobu. V tomto případě se uzavírá nájemní smlouva.
3) Věcná břemena: omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch jiného tak, že vlastník je povinen něco strpět nebo se něčeho zdržet, za účelem realizace cizí věci – obvykle inženýrské sítě. Uzavírá se budoucí smlouva o zřízení věcného břemene, smlouva o zřízení věcného břemene.

Podkladem pro navržení kupní ceny v návrhu kupní smlouvy je znalecký posudek, který stanoví cenu ve výši ceny obvyklé pozemku nebo stavby. Cena pozemku nebo stavby se určí vždy podle jejich skutečného stavu. Znalecký posudek stanoví obvyklou cenu pozemku nebo stavby (tj. cenu, která by byla dosažena při prodejích stejného, popř. obdobného majetku v obvyklém obchodním styku) podle jejich skutečného stavu ke dni určení ceny ve znaleckém posudku, přičemž se nepřihlédne k jejich zhodnocení nebo znehodnocení v souvislosti s tím, že jsou určeny k uskutečnění stavby dopravní infrastruktury (např. pozemek v obhospodařovaném lánu pole bude oceněn obvyklou cenou orné půdy). Samotná kupní cena je pak navržena ve výši: 1,5 x obvyklá cena u staveb a pozemků stavebních (tj. např. pozemek již zastavěný) a 8 x obvyklá cena u všech dalších pozemků.

V případě nesouhlasu s uzavřením smluv ŘSD přistoupí podle zákona k vyvlastnění, jelikož stavba I/12 Běchovice–Úvaly je stavba veřejně prospěšná. V tomto případě však bude výše náhrady určena vyvlastňovacím úřadem za cenu určenou znaleckým posudkem bez využití zmíněných koeficientů.
Celý proces výkupů majetkoprávní přípravy je popsán zde:
ŘSD dopis - majetkoprávní vypořádání S12 Běchovice/Úvaly jednostraný
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR