l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

Chystají se zemní práce

5. 6. 2024
Příprava stavby I/12 Běchovice - Úvaly bude brzy patrná i v terénu. Ředitelství silnic a dálnic obdrželo 8 nabídek na realizaci zemních prací pro záchranný archeologický výzkum (ZAV) na trase. Nejvýhodnější nabídku podala společnost…

Trasu okruhu zkoumají archeologové

3. 6. 2024
Na chybějící úsek Pražského okruhu (dálnice D0, úsek 511) mezi dálnicí D1 a Běchovicemi zamířily bagry. ŘSD v koordinaci se zhotovitelem zemních prací zahájilo koncem května zemní práce pro záchranný archeologický výzkum (ZAV). Zahájení…

Chystá se průzkum trasy

29. 5. 2024
Ke svému konci se blíží termín pro podání nabídek na provedení zemních prací záchranného archeologického výzkumu na přeložce silnice I/12 mezi Běchovicemi a Úvaly. Lhůta pro podání nabídek byla ke konci května stanovena na 4. června…

Příprava pokračuje dalšími tendry

28. 3. 2024
Ředitelství silnic a dálnic podniklo další kroky v přípravě stavby I/12 Běchovice-Úvaly. Na konci března ŘSD vypsalo zakázku na realizaci zemních prací s dokácením zeleně a odstraněním pařezů pro provedení záchranného archeologického…

Komise schválila záměr

18. 2. 2024
V průběhu přípravy každí stavby dochází postupně k úpravě výše předpokládaných nákladů. Ty se před vypsáním výběrového řízení na zhotovitele stavby upřesňují. Konečné náklady ovšem nakonec stejně ovlivní výše předložených nabídek. U stavby…

Běží výkupy pozemků

12. 1. 2024
Další listy vlastnictví postupně získává ŘSD pro stavbu I/12 Běchovice-Úvaly. Potřebné dotčené pozemky je nutné vykoupit na celkem 10 katastrech, kterými 12,6 km dlouhá plánovaná stavba bude procházet. V majetku ŘSD je 61% listů…

Začala soutěž na zpracovatele výzkumu

2. 11. 2023
Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výběrové řízení na provedení záchranného archeologického výzkumu (ZAV) pro stavbu I/12 Běchovice-Úvaly, jejíž délka bude 12,6 km. Obsahem zakázky s předpokládanou cenou 241,73 mil. Kč je zhotovení…

Průzkumy pro zadání stavby jsou hotové

17. 10. 2023
V rámci nezbytných průzkumů, které jsou součástí přípravných prací, se na území budoucí stavby Pražského okruhu (D0) v úseku D1 – Běchovice postupně vystřídali pyrotechnici, archeologové a specialisté na archeogeofyziku. Za pomocí…

Začal tendr na průzkum

19. 9. 2023
Příprava stavby úseku D0 mezi Běchovicemi a dálnicí D1 plynule pokračuje a brzy budou vidět v terénu další přípravné práce. Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výběrové řízení na provedení záchranného archeologického výzkumu (ZAV) pro…

Stavba přinese ekologické kompenzace

6. 8. 2023
Dopad stavby části pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1 na přírodu bude ŘSD kompenzovat v 16 lokalitách. V nivě nad Počernickým rybníkem například vzniká biotop pro vodní ptactvo, který bude jedním z nejhezčích biotopů na území…

Řízení převezme ministerstvo

17. 7. 2023
Ministerstvo dopravy ČR (jako speciální stavební úřad ve věcech dálnic) rozhodlo o převzetí stavebního řízení u stavby „SOKP 511 D1 - Běchovice“ (dálnice D0) v rozsahu pěti stavebních objektů. Jde o přeložka silnice I/12 (v km 0,000 - 1…

ŘSD podalo žádosti o SP

21. 6. 2023
Příprava stavby úseku Pražského okruhu “SOKP 511 Běchovice - D1” pokračuje naplno. Aktuálně Ředitelství silnic a dálnic podalo 8 žádostí o vydání stavebního povolení vč. hlavní trasy. Dále pokračuje majetkoprávní vypořádaní stavby a…

Kácení má zpracovatele

9. 6. 2023
Z celkem sedmi nabídek vybíralo ŘSD vítěze zakázky na zajištění kácení dřevin pro stavbu úseku SOKP 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Nejvýhodnější nabídku nakonec podala společnost Gabriel s.r.o., s níž ŘSD uzavřelo 6. června 2023…

Soud zamítl žalobu

18. 5. 2023
Krajský soud v Ostravě zamítl žalobu proti územnímu rozhodnutí na stavbu úseku dálnice D0. Jde o část Silničního úseku kolem Prahy označovaného jako "511 Běchovice-D1”. K vydání ÚR došlo již 30. 7. 2020, ale proti tomuto kroku bylo podáno…

Blíží se podání žádosti

20. 3. 2023
Dalšími postupnými kroky směřuje vpřed příprava stavby úseku D0 mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Příprava úseku pokračuje inženýrskou činností pro stavební povolení. Podání žádosti o vydání SP předpokládá ŘSD v červnu. V případě probíhající…

Připravuje se zadávací dokumentace

23. 2. 2023
Nejen zpracováním geometrických plánů pokračuje příprava 12,6 km dlouhé stavby "I/12 Běchovice – Úvaly". V průběhu ledna uzavřelo ŘSD smlouvu na zpracování zadávací dokumentace (dále jen „VD-ZDS“) a výkon autorského dozoru (dále jen AD)…

Blíží se výkupy pozemků

13. 1. 2023
Po získání pravomocného územního rozhodnutí pokračuje příprava stavby I/12 Běchovice – Úvaly další navazující fází. To budou výkupy pozemků potřebných pro stavbu 12,6 km dlouhé komunikace. Zpracování a potvrzení všech geometrických…

Na trase se připravuje kácení

3. 1. 2023
ŘSD vypsalo soutěž na další zakázku související se stavbou části Pražského okruhu (D0) mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Pro úsek 511 délky 12,6 km začalo výběrové řízení na kácení stromů v celé trase budoucí dálnice. Odhadovaná cena zakázky…

Chystá se průzkum

8. 12. 2022
Řada připomínek vyvstala při projednávání konceptu dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) ke stavbě "I/12 Úvaly – Kolín, uspořádání 2+1". Proto je nutné dokumentaci dopracovat. ŘSD muselo např. přistoupit ke zpracování projektu…

Dálnici má odclonit i val

2. 11. 2022
Ochrana proti hluku a také světelné odclonění. Takovou funkci u komunikací plní valy. Jeden takový má vzniknout při výstavbě křižovatky Pražského okruhu u Běchovic (dálnice D0). Val má dosáhnout výše až 45 m ochranný val a má být porostlý…
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR