l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

Začal tendr na stavbu

8. 7. 2024
ŘSD zahájilo výběrové řízení na zhotovitele stavby “I/12 Běchovice - Úvaly”. Předpokládaná hodnota zakázky na realizaci 12,6 km dlouhé čtyřpruhové silnice je 6 150 mil. Kč (bez DPH). Jako základní termín pro podání nabídek bylo stanoveno datum 9. 9. 2024. Na stavbu zároveň probíhá majetkoprávní příprava a po nabytí právní moci změny územního rozhodnutí bude požádáno o vydání stavebního povolení.
 
Stavba zajistí přeložení silnice I/12 v úseku Běchovice - Úvaly ze stávající stopy, která je intravilánového charakteru, do nové stopy, která bude vedena mimo zastavěná území. Přeložka silnice I/12 bude vybudována jako směrově rozdělená čtyřpruhová komunikace v návrhové kategorii S 24,5/110. Součástí návrhu je 6 mimoúrovňových křižovatek, které umožní dopravní obslužnost. Dále se jedná o přeložky komunikací nižších tříd, mostní a vodohospodářské objekty, přeložky dotčených inženýrských sítí a vybudování zemních valů a protihlukových stěn. Začátek úseku je situován do prostoru mimoúrovňové křižovatky MÚK Běchovice (součást stavby D0 – úsek 511 – Běchovice – D1). Konec úseku je situován k obci Tuklaty, kde je řešeno napojení na stávající silnici I/12 pomocí MÚK Tuklaty
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR