l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

Začal tendr na průzkum

19. 9. 2023
Příprava stavby úseku D0 mezi Běchovicemi a dálnicí D1 plynule pokračuje a brzy budou vidět v terénu další přípravné práce. Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výběrové řízení na provedení záchranného archeologického výzkumu (ZAV) pro stavbu 511. Jde o terénní práce (prozkoumání archeologických terénů), zpracování a vyhodnocení ZAV do úrovně nálezové zprávy a provedení potřebných analýz. Záchranný archeologický výzkum zahrnuje: terénní část ZAV zahrnující začištění terénu, identifikaci jednotlivých archeologických vrstev a objektů, jejich dokumentaci a rozebrání. Dále bude následovat laboratorní ošetření movitých archeologických nálezů, zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů v nálezové zprávě. Tato zpráva bude splňovat náležitosti stanovené příslušným předpisem Archeologického ústavu AV ČR, Praha. Nálezy budou odevzdány subjektu určenému v souladu se zákonem o památkové péči. ZAV bude koordinován se zpracovatelem zemních prací pro ZAV.
Co se týče související stavby silnice I/12 mezi Běchovicemi a Úvaly, tak zde běží výkupy pozemků. Trasa se zároveň postupně objevuje na katastru nemovitostí.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR